Wynajem / montaż oznakowania drogowego

WYNAJEM OZNAKOWANIA I URZĄDZEŃ BRD:

(zakres elementów do wynajmu)

 • Znaki drogowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające),
 • Zapory drogowe pojedyncze typu U-20a,
 • Zapory drogowe pojedyncze szerokie typu U-20b,
 • Zapory drogowe podwójne typu U-20c,
 • Tablice  kierujące typu U-21 a i U-21b,
 • Tablice prowadzące typu U-3c i U-3d,
 • Tablica zamykająca mała typu U-26,
 • Sygnalizacja wahadłowa,
 • Sygnalizacja wahadłowa akomodacyjna,
 • Kładki dla pieszych typu U-28,
 • Lampy zmierzchowe – ostrzegawcze typu U-35,
 • Elementy montażowe (podstawy, słupki, opaski).
 

OZNAKOWANIE DROGOWE:

 • Oznakowanie dróg,
 • Oznakowanie parkingów,
 • Oznakowanie robót drogowych,
 • Oznakowanie placów budowy,
 • Oznakowanie skrajni,
 • Lustra drogowe,
 • Progi zwalniające.

 

TRANSPORT OZNAKOWANIA WE WSKAZANE MIEJSCE.

 

MONTAŻ OZNAKOWANIA NA OBIEKCIE.

Graficzny wykaz elementów do wynajmu:

Ogólne warunki umowy najmu:

 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie OC, z chwilą wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.
 2. Najemca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
 3. Najemca uznaje, że przedmiot najmu jest wolny od wad oraz w chwili przekazania nadaje się do realizacji celu gospodarczego, do którego jest przeznaczony.
 4. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu Budowlanego przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu Sprzętu budowlanego w związku z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Strony przyjmują, iż stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony.
 5. Sprzęt Budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
 6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie Budowlanym jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt Budowlany nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.
 7. Wydanie oraz zwrot Sprzętu Budowlanego następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego
 8. Czynsz najmu jest opłatą stałą ustaloną w umowie najmu
 9. W przypadku niezwrócenia Sprzętu budowlanego po rozwiązaniu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości stawki dziennej czynszu za każdy dzień
 10. Najemca zobowiązany jest dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:
 11. Zwrotu zabrudzonego sprzętu budowlanego, gdzie najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia – po ocenie stan czystości zwracanego sprzętu w magazynie Inżynierii Drogowej inż. Łukasz Kopyś – stawka za czyszczenie 1 urządzenia wynosi 20 zł netto
 12. Zwrotu kosztów urządzenia (wg. stawek przyjętych w katalogach producenta urządzeń) w przypadku zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający dalszą eksploatację i wynajem urządzenia.
 13. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do odbioru faktur , o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu